مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESR

Erythrocyte Seimentation rate

سرعت رسوب گلبول های قرمز
ESR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود