مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
SUMS

مخفف عبارت SUMS

Shiraz University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از...
SUDOC

مخفف عبارت SUDOC

Système Universitaire de Documentation
سامانه مستندات دانشگاهی به اختصار SUDOC...
NLA

مخفف عبارت NLA

National Library of Australia
کتابخانه ملی استرالیا در شهر کانبرا که...