مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
SUDOC

مخفف عبارت SUDOC

Système Universitaire de Documentation
سامانه مستندات دانشگاهی به اختصار SUDOC...
NLA

مخفف عبارت NLA

National Library of Australia
کتابخانه ملی استرالیا در شهر کانبرا که...
BNF

مخفف عبارت BNF

Bibliothèque Nationale de France
کتابخانه ملی فرانسه یا بیبلیوتک...