مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
IIT

مخفف عبارت IIT

Indian Institutes of Technology
مؤسسات فناوری هندوستان مشهور به...
CCA

مخفف عبارت CCA

California College of the Arts
دانشگاه هنر کالیفرنیا (CCA) در سال ۱۹۰۷...