مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EPRI

Electric Power Research Institute

موسسه تحقیقات نیروی برق
EPRI
ارسال نظر

ارسال نظر