مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
BNF

مخفف عبارت BNF

Bibliothèque Nationale de France
کتابخانه ملی فرانسه یا بیبلیوتک...
EBD

مخفف عبارت EBD

El Obeid Airport
فرودگاه ال اووبید یک فرودگاه با کد یاتا...
TSL

مخفف عبارت TSL

Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگانی...