مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LFM

Looking For Members

به دنبال بازیکن. دو یا چند نفر که قبلاً گروه بندی شده اند و به دنبال بازیکنان بیشتری برای اضافه کردن به مهمانی خود هستند.
LFM
ارسال نظر

ارسال نظر