مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HP

Health Points

امتیاز ضربه یا امتیاز سلامت. یک شخصیت در بازی چقدر سلامتی دارد.
HP
ارسال نظر

ارسال نظر