مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YB

Yotta Byte

یوتابایت کوتاه شده آن (YB)می‌باشد. هر یوتابایت برابر با ۱۰۲۴ زتابایت می‌باشد.
YB
ارسال نظر

ارسال نظر