مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ZB

Zetta Byte

زتابایت یک واحد از اطلاعات که برابر ۱۰۲۴ اکزابایت است. کوتاه شده آن (ZB) می‌باشد.

مقدار آن برابر با ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ بایت است.
ZB
ارسال نظر

ارسال نظر