مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف XSL

eXtensible Stylesheet Language

زبان امتدادپذیر روی‌انداز سبک یا اکس‌اس‌ال (XSL) زبانی‌ست مبتنی بر اکس‌ام‌ال که برای توصیف قالب‌بندی یا تبدیل پرونده‌های اکس‌ام‌ال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
XSL
ارسال نظر

ارسال نظر