مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOOD

Materials Object-Oriented Database

مواد پایگاه داده شی‌گرا
MOOD
ارسال نظر

ارسال نظر