مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف STRESS

Structural Engineering System Solver

یک زبان مسئله‌گرا که برای حل مسائل بنیادی مهندسی به‌کار می‌رود.
STRESS
ارسال نظر

ارسال نظر