مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GPSS

General Purpose Systems Simulation

یک زبان برنامه‌نویسی مسئله‌گرا که برای توسعه سیستم‌های شبیه‌سازی به‌کار می‌رود.
GPSS
ارسال نظر

ارسال نظر