مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BDR

backup designated router

به روند بک آپ گرفتن از روتر نامزد در شبکه میگویند .
BDR
ارسال نظر

ارسال نظر