مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPAN

switch port analyzer

به شنیدن اطلاعات یک پورت سوئیچ در توسط یک کامپیوتر در زیر شبکه اسپن کردن شبکه میگویند
در این حالت کامپیوتری که اسپن میکند میتواند تمام اطلاعات را بشنود .
SPAN
ارسال نظر

ارسال نظر