مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABR

Area border router

به روتر مرزی در شبکه abr میگویند .
ABR
ارسال نظر

ارسال نظر