مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WINS

Windows Internet Name Service

سرویسی برای ثبت نام و آی پی کلاینت ها در سیستم عامل های NT و 2000 که از مکانیسم NetBIOS بدین منظور استفاده می کند.
WINS
ارسال نظر

ارسال نظر