مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پ.ت.ت

پست و تلگراف و تلفن

پست و تلگراف و تلفن
پ.ت.ت
ارسال نظر

ارسال نظر