مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PIM

Personal Information Manager

PIM یک گروه کامل از عملکردهای نرم افزاری است که اطلاعات شخصی را سازماندهی می کند . یک مجموعه PIM شامل تنظیم کننده برای رویدادها و دفترچه آدرس برای تماس ها و لیست کارهای آتی است . PIM می تواند شامل پست الکترونیک، یادداشت متنی، هشدارصوتی و یادآوری یا هشدار دهنده نیز باشند . برخی تلفن ها این امکان را فراهم می آورند که اطلاعات PIM بطور الکترونیکی با یک سرویس PIM براساس وب و یا PC هماهنگ شود.
PIM
ارسال نظر

ارسال نظر