مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCITT

Consulation Committe International Telegraph And Telephone

کمیته مشاوره بین‌المللی تلگراف و تلفن. سازمانی که توسط سازمان ملل متحد تأسیس شده است تا استانداردهای ارتباطات داده را توسعه دهد.
CCITT
ارسال نظر

ارسال نظر