لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 مهر 1398 - 10:22
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف E.V

Electron Volt

در فیزیک الکترون‌ولت (Electronvolt)، یکای اندازه‌گیری انرژی است که با نماد e.V نمایش داده‌می‌شود و اندازهٔ آن برابر انرژی یک الکترون تحت ولتاژ ۱ ولت است. اندازهٔ عددی ۱ الکترون‌ولت بر پایهٔ ژول برابر با ۱۶۰ زپتوژول (zJ)‌است.
E.V