لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:30
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف E.V

Electron Volt

در فیزیک الکترون‌ولت (Electronvolt)، یکای اندازه‌گیری انرژی است که با نماد e.V نمایش داده‌می‌شود و اندازهٔ آن برابر انرژی یک الکترون تحت ولتاژ ۱ ولت است. اندازهٔ عددی ۱ الکترون‌ولت بر پایهٔ ژول برابر با ۱۶۰ زپتوژول (zJ)‌است.
E.V