مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AMU

Atomic Mass Unit

یکای واحد جرم اتمی (Unified Atomic Mass Unit) معمولا به طور مختصر به شکل amu یا u دالتون (dalton، نماد Da) یک یکای اندازه‌گیری برای جرم در مقیاس‌های اتمی یا ملوکولی است. که به صورت یک دوازدهم جرم اتم کربن-۱۲ در حالت عادی شناخته می‌شود که برابر ۱.۶۶۰۵۳۸۹۲۱(73)×۱۰−۲۷ کیلوگرم است.
این یکا تقریبا با جرم یک نوترون یا پروتون برابر است و این تفاوت مقدار به خاطر تفاوت جرمی است که به انرژی بستگی هسته تبدیل می‌شود.
AMU
ارسال نظر

ارسال نظر