مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
MOOC

مخفف عبارت MOOC

Massive Online Open Course
با توجه به اهمیت یادگیری در تمامی جوامع...
VFD

مخفف عبارت VFD

Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...