مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
VFD

مخفف عبارت VFD

Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...
ERED

مخفف عبارت ERED

Electromagnetic Radiation Emitting Devices
دستگاه‌های ساطع اشعه الکترومغناطیس...