مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
HARP

مخفف عبارت HARP

High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
BDS

مخفف عبارت BDS

BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهواره‌ای...
UTM

مخفف عبارت UTM

Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس...
NBIC

مخفف عبارت NBIC

Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, Cognitive Science
فناوری نانو، بیوتکنولوژی، فناوری...