مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهواره‌ای...
UTM
مخفف عبارت UTM
Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس...
NBIC
مخفف عبارت NBIC
Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, Cognitive Science
فناوری نانو، بیوتکنولوژی، فناوری...