مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
IPTV

مخفف عبارت IPTV

Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
SASR

مخفف عبارت SASR

Special Application Scoped Rifles
تفنگ ضد تجهیزات یا تفنگ دوربین دار...
OMC

مخفف عبارت OMC

Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
LDR

مخفف عبارت LDR

Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...