مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RA

Right Atrial

ارسال نظر
دهلیز راستRA

ارسال نظر