مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RV

Right Ventricular

ارسال نظر
بطن راستRV

ارسال نظر