مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
SRBIAU
مخفف عبارت SRBIAU
Sience & Research Branch of Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات...