مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مفدا

معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاونت فرهنگ و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( mefda.ir )
مفدا
ارسال نظر

ارسال نظر