مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KAT

Katal

کاتال (katal) (نماد: kat) واحدی برای بیان میزان کاتالیزوری است. این یکا برای بیان میزان فعالیت کاتالیزوری آنزیم‌ها و دیگر کاتالیزورها به کار می‌رود. پیشنهاد شده است که از این واحد به جای یکای آنزیم استفاده شود. این یکاها در بیوشیمی اهمیت فراوان دارند.

این واحد از سال ۱۹۹۹ به عنوان واحد رسمی اس‌آی شناخته شده‌است.
KAT
ارسال نظر

ارسال نظر