مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TCF

Trillion Cubic Feet

میلیارد متر مکعب
TCF
ارسال نظر

ارسال نظر