مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BCF

Billion Cubic Feet

میلیون متر مکعب
BCF
ارسال نظر

ارسال نظر