مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CMM

Cell per Milli cubic Meter

سلول در هر میلی متر مکعب
CMM
ارسال نظر

ارسال نظر