مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف L

Liter

لیتر (Liter, Litre) یکای حجم که برابر است با یک‌هزارم متر مکعب یا هزار سانتیمتر مکعب یا ۱٫۷۵ پینت.
هر لیتر تقریباً برابر است با یک کیلوگرم آب ۴ درجهٔ سانتیگراد در فشار ۷۶۰ میلیمتر جیوه، و ۱۰۰۰ لیتر ۱ متر مکعب است.

برابر با یک دسی متر مکعب می باشد. 1dm3=1lit 1cm3=1cc
L
ارسال نظر

ارسال نظر