مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CC

Cubic Centimeter

سانتی متر مکعب
CC
ارسال نظر

ارسال نظر