مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WATS

Wide Area Telephone Service

سرویسی که تعداد نامحدودی از مکالمات را در ناحیه‌ای وسیع ، از یک نقطه به هر مکان مجاز می‌سازد. امریکا به شش منطقهٔ WATS تقسیم‌بندی شده است.
WATS
ارسال نظر

ارسال نظر