مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LIPS

Logical Interences Per Second

واحد اندازه‌‌گیری سرعت برای کامپیوترهای نسل پنجم (برحسب ثانیه).
LIPS
ارسال نظر

ارسال نظر