مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VMSP

Virtual Machine System Product

سیستم عاملی برای کامپیوترهای بزرگ IBM.
VMSP
ارسال نظر

ارسال نظر