مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FMP

Fuel Manufacturing Plant

کارخانه تولید قرص، میله و مجتمع سوخت
FMP
ارسال نظر

ارسال نظر