مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDE

Software-Defined Everything

نرم افزاری که همه چیز را تعریف کرده است.
SDE
ارسال نظر

ارسال نظر