مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ARC

Audio Return Channel

ARC یک پیوند صوتی است که به منظور جایگزینی کابل‌های دیگر بین تلویزیون و گیرنده A/V یا سیستم بلندگو است. این جهت زمانی استفاده می شود که تلویزیون به جای تجهیزات دیگر، جریان ویدئو را تولید یا دریافت می کند. یک مورد معمولی اجرای یک برنامه در تلویزیون هوشمند مانند Netflix است، اما تولید مثل صدا توسط تجهیزات دیگر انجام می شود. بدون ARC، خروجی صدا از تلویزیون باید توسط کابل دیگری، معمولاً TOSLink یا RCA، به سیستم بلندگو هدایت شود.
ARC
ارسال نظر

ارسال نظر