مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISM

Industrial, Scientific and Medical

فركانس هاي ISM به عنوان فركانس هاي آزاد در دنيا معرفي شده و احتياج به داشتن هيچگونه مجوز يا مدرك از سازمان خاصي نمي باشد.
ISM
ارسال نظر

ارسال نظر