مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DSC

مخفف عبارت DSC

Differential Scanning Calorimetry
DSC یک تکنیک تحلیل دمایی است که در آن...