مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OOP

Object Oriented Programming

OOP به برنامه نويسي در محيط شي گرا و ساخت يافته دلالت دارد كه نمونه آن java, #C مي باشد.
OOP
ارسال نظر

ارسال نظر