مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ERIC

Education Resources Information Center

مرکز اطلاعات منابع آموزش و پرورش به اختصار اریک (ERIC) نظام ملی اعلاع‌رسانی دربارهٔ آموزش و پرورش در آمریکا است.
ERIC
ارسال نظر

ارسال نظر