مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DOI

مخفف عبارت DOI

Digital Object Identifier
نشانگر دیجیتالی شیء ، یک رشتهٔ نویسه...