مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIMD

مخفف عبارت MIMD

Multiple Instruction, Multiple Data
در رایانش چند دستور چند داده (MIMD) به...
SFF

مخفف عبارت SFF

Standard Flowgram Format
فرمت فلوگرام استاندارد (SFF) فرمت فایل...
RTGS

مخفف عبارت RTGS

Real Time Gross Settlement
سامانه تسویه ناخالص آنی با نام اختصاری...
APA

مخفف عبارت APA

American Academy of Pediatrics
آکادمی پزشکی اطفال آمریکا (APA) در سال...