مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DOI

Digital Object Identifier

نشانگر دیجیتالی شیء ، یک رشتهٔ نویسه است که منحصراً برای شناسایی سند الکترونیکی یا دیگر شیء‌ها به کار می‌رود. فرادادهٔ مربوط به شیء، مرتبط با نام نشانگر دیجیتالی شیء ذخیره می‌شود، و این فراداده می‌تواند شامل یک محل، همچون یک نشانی وب (URL) باشد، جایی که شیء را می‌توان در آن یافت. نشانگر دیجیتالی شیء برای یک سند، دائمی است در حالی که محل آن و دیگر فراداده‌ها می‌توانند تغییر کنند. اشاره به یک سند برخط با استفاده از نشانگر دیجیتالی شیء (DOI) آن، پیونددهی پایدارتری را نسبت به اشاره به آن با نشانی وب‌اش (URL) خواهد داشت، چراکه اگر نشانی وب آن تغییر کند، نیاز است تا ناشر فقط فراداده را برای نشانگر دیجیتالی شیء (DOI) به‌منظور پیوند به نشانی وب جدید به‌روز کند.
DOI
ارسال نظر

ارسال نظر