مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد
UNODC
ارسال نظر

ارسال نظر